Publiczna Licencyja Oprogramowania Matriksoft

wersyja 1.0

© 2013 Mateusz Karcz
Wszelke prawa só chronióne.

WARUNKI KOPSIOWANIA, ROZPOWSZECHNIANIA I MODYFSIKOWANIA

  1. Licencyjobjórca może robjić z Oprogramowaniam cokolwjék ze świadómośció, że:
  2. Oprogramowanie je dostarczane "TAKE, JAKE JE", BEZ JAKEJKOLWJÉK GWARANCYJI.

© 2013 Mateusz Karcz. Wszelke prawa só chronióne.

Wolna Licencyja Oprogramowania Matriksoft

wersyja 1.0

© 2013 Mateusz Karcz
Wszelke prawa só chronióne.

Redystrybucyja ji używanie, czy to w formnia źródłowégo koda, czy w formnia wykonywalnéj, só dozwolóne pod warunkam spełnienia poniższych warunków:

  1. Redystrybucyja źródłowégo koda musi zawjérać powyższa nota o autorskich prawach, niniéjsza lista warunków ji poniższe ośwjadczenie o wyłónczeniu odpowjédzialności.
  2. Redystrybucyja wykonywalnéj postaci musi zawjérać powyższa nota o autorskich prawach, niniejsza lista warunków ji poniższe ośwjadczenie o wyłónczeniu odpowjédzialności w dokumentacyji ji/albo w jinszych materjałach dostarczanych zes kopsióm oprogramowania.
  3. Ani nazwjisko Mateusza Karcza, ani nazwjiska jégo współrobótników nie mogó być używane celam sygnowania lub promowania produchtów pochodzóncych od tégo oprogramowania, bez szczególnégo, wyrażonégo na psiśmnie ich zezwolenia.

To oprogramowanie je dostarczóne przéz Mateusza Karcza "take, jake je". Każda, dorozumniana albo prosto wyrażona gwarancyja, nie wyłónczajónc dorozumnianéj gwarancyji przédatności handlowéj i przédatności do określonégo zastosowania, je wyłónczóna. W żadném wypadku posiadacze autorskich prawów nié mogó być odpowjédzialni za jakekolwjék bezpośrednie, pośrednie, jincydantalne, specyjalne, uboczne i wtórne szkody (nie wyłónczajónc obowjónzka dostarczenia produchta zastampczégo lub serwjisa, odpowjédzialności z tytuła utraty użytkowych walorów, utraty danych lub korzyści ji też przerwów w pracy jinteresa) spowodowane w jakikolwjék sposób i na podstawje istniéjóncéj w teoryji odpowjédzialności kóntrachtowéj, całkowitéj lub delichtowéj (wynikłéj jak ji zes niéchlujstwa, tak ji jinszych postaci winy), powstałe w jakikolwjék sposób w wyniku używania lub majónce zwjónzek z używaniem oprogramowania, nawet kedy o możności powstania takich szkodów ostrzeżono.

© 2013 Mateusz Karcz. Wszelkie prawa só chronióne.