Publiczna Licencja Oprogramowania Matriksoft

wersja 1.0

© 2013 Mateusz Karcz
Wszelkie prawa zastrzeżone.

WARUNKI KOPIOWANIA, ROZPOWSZECHNIANIA I MODYFIKOWANIA

  1. Licencjobiorca może robić z Oprogramowaniem cokolwiek ze świadomością, że:
  2. Oprogramowanie jest dostarczane "TAKIE, JAKIE JEST", BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI.

© 2013 Mateusz Karcz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wolna Licencja Oprogramowania Matriksoft

wersja 1.0

© 2013 Mateusz Karcz
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i używanie, czy to w formie kodu źródłowego, czy w formie wykonywalnej, są dozwolone pod warunkiem spełnienia poniższych warunków:

  1. Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą notę dotyczącą praw autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności.
  2. Redystrybucja postaci wykonywalnej musi zawierać powyższą notę dotyczącą praw autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności w dokumentacji i/lub w w innych materiałach dostarczanych wraz z kopią oprogramowania.
  3. Ani nazwisko Mateusza Karcza, ani nazwiska jego współpracowników nie mogą być używane celem sygnowania lub promowania produktów pochodzących od tego oprogramowania, bez szczególnego, wyrażonego na piśmie ich zezwolenia.

To oprogramowanie jest dostarczone przez Mateusza Karcza "takie, jakie jest". Każda, dorozumiana lub bezpośrednio wyrażona gwarancja, nie wyłączając dorozumianej gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego zastosowania, jest wyłączona. W żadnym wypadku posiadacze praw autorskich nie mogą być odpowiedzialni za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, incydentalne, specjalne, uboczne i wtórne szkody (nie wyłączając obowiązku dostarczenia produktu zastępczego lub serwisu, odpowiedzialności z tytułu utraty walorów użytkowych, utraty danych lub korzyści a także przerw w pracy przedsiębiorstwa) spowodowane w jakikolwiek sposób i na podstawie istniejącej w teorii odpowiedzialności kontraktowej, całkowitej lub deliktowej (wynikłej zarówno z niedbalstwa jak innych postaci winy), powstałe w jakikolwiek sposób w wyniku używania lub mające związek z używaniem oprogramowania, nawet jeśli o możliwości powstania takich szkód ostrzeżono.

© 2013 Mateusz Karcz. Wszelkie prawa zastrzeżone.