Towarowe znaki.

Projecht Celones ma być synonimam wysokéj jakości komputerowégo oprogramowania, produchtów ji usługów. Towarowe znaki Projechta Celones só fest cenne, bo przedstawjajó standardy doskónałości ji kónsekwantnéj jakości zwjónzane z Celones. Ta stróna zawjéra dokładne jinformacyje o tém, jak odniéść sia do towarowych znaków Projechta Celones w różnych scenarjuszach.

Używanie towarowych znaków Projechta Celones w tekście

Prawjidłowe używanie towarowych znaków Celones je bardzo ważne. Możesz używać jich lub nazwów produchtów w odniésieniu do podprojechtów ji produchtów Projechta Celones ino kedy przéstrzegasz tych zaleceń. Użytek nié może wprowadzać konsumentów we feler co do wsparcia ód Projechta Celones, przénależności lub poparcia Twojéj fsirmy lub Twojich produchtów albo usługów.

Prawjidłowe jidantyfsikowanie podprojechtów/produchtów marki Celones

Odnoszónc sia do oprogramowania Projechta Celones ji produchtów, stosuje sia odpowjédnie symbole towarowych znaków zgodnie z listó obecnych towarowych znaków Projechta Celones.

Zestawjanie znaków towarowych Celones z rzeczownikami ji jinszymi słowami

Popularnym sposobam na użycie towarowych znaków je wykorzystanie nazwy produchta ji użycie właściwégo symbola znaka towarowégo oraz odpowjedniégo opisa. Można téż użyć podkreślénia, kursywy lub pogrubionéj czciónki dla nazwy. Przykłady:

Poprawnie

Po zajinstalowaniu systema operacyjnégo ShyOS™

Niépoprawnie

Po jinstalacyji programów systema ShyOS

Używa Notków o towarowych znakach

Notka o poniższéj formnie musi znaléźć sia w stopce papsiéra:

Celones, logo Celones, VictoriaBrowser ji ShyOS só zaregistrowanémi towarowymi znakami lub towarowymi znakami Mateusza Karcza.

Nié używa niéwłaściwych opisów

Towarowe znaki Projechta Celones określajó konkretne produchty ji usługi. Nié odnoszó sia do aplikacyj, usługów lub sprzantowych urzóndzeń, chtóre współpracujó z produchtami Projechta Celones. Na przékład, nié odnoszó sia do produchtów lub usług, chtóre współpracujó z systemam operacyjnym ShyOS jako „aplikacyj dla ShyOS”, „usługów systema ShyOS” albo „sprzanta z systemam ShyOS”. Jeśli to kónieczne, tégo typa produchty mogó być określóne przéz jich stosunek do systema operacyjnégo ShyOS poprzéz dodanie słowa „oparte” pomniandzy nazwó ShyOS ji rodzajam produchta przéznaczonégo do pracy z ShyOS.

Poprawnie

FooBarXYZ je aplikacyjó dla systema ShyOS™

Niépoprawnie

FooBar je aplikacyjó ShyOS

Fsirma, producht, usługa, nazwa dziedziny

Nié należy stosować ani registrować jakichkolwjék towarowych znaków Projechta Celones, w tym logo Celones, symbolów, jikonów lub jakichkolwjék potencyjalnie jich mylóncych odmnian, jako czańści nazwy fsirmy, handlowéj nazwy, nazwy produchtów, nazwy usługi lub nazwy dziedziny. Nié należy umniaszczać nazwy fsirmy, marki, usługi lub nazwy produchtów obok lub połónczonych z nazwó produchta Celones.

Lista towarowych znaków Celones

 • Celones™
 • logo Celones
  • Matriksoft™
  • logo Matriksoft
  • ShyOS™
  • logo ShyOS
  • Sunny Ray™
  • Victoria™
  • logo Victoria
  • vnd.matriksoft™